Mer om boken, forfatterne og nettstedet

Bokens ambisjon

Bokas ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold.

Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise. Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.

Foruten et lengre innledningskapittel består boken av fire hoveddeler, alle sentrale for temaet og forskningsområdet internasjonale studier. 

1. Internasjonal politikk

Første kapittel tar for seg internasjonal politikk, delvis i et historisk perspektiv, og fokuserer på hvordan stater bruker makt og opptrer strategisk for å fremme sine interesser i samarbeid eller i konflikt med hverandre.


2. Global kultur og kommunikasjon

Kapittelet om global kultur og kommunikasjon tar for seg globalisering og dens konsekvenser for den internasjonale orden. Særlig legges det vekt på betydningen av kultur som grunnlag for identitet og måter å forstå verden på.

3. Internasjonal politisk økonomi

Temaet i det tredje kapittelet er internasjonal økonomi, med en vektlegging av det politiske og institusjonelle grunnlaget for dette, som EU, WTO og IMF. Du blir også kjent med internasjonal handel, finans og valutapolitikk.


4. Krig, konflikt og konfliktløsning

Kapittelet om krig, konflikt og konfliktløsning representerer en mer praktisk anvendelse av innholdet i de tre tidligere kapitlene på et konkret område, med spesiell vekt på nye typer kriger, som forekommer innenfor og på tvers av stater snarere enn mellom stater. Det gir også en introduksjon til internasjonal freds- eller konfliktforskning og de kompliserte prosessene knyttet til konfliktløsning og fredsbygging.


Om forfatterne

Øyvind Kalnes


Cand.polit med hovedfag i Sammenliknende politikk, UiB. Amanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.
Hjemmeside: http://hil.academia.edu/coldnose
 

Ole Gunnar Austvik


Dr.philos i politisk økonomi. Utdannet ved UiO og Harvard Kennedy School. Professor på Handelshøyskolen BI. Hjemmeside: http://www.oga.no/

Heidrun Sørlie Røhr
 


Cand. Polit. med mellomfag i sosialantropologi og hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. Arbeider på Nansenskolen i Lillehammer.


Hvorfor bok og nett?

Ideen til boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner oppstod for noen år siden. Utgangspunktet var at vi savnet en bok på norsk som kunne gi et rimelig kortfattet, men samtidig helhetlig og bred faglig analyse av og inntak til feltet internasjonale relasjoner. Tanken er en bok som kan være en inngang til den etter hvert så omfattende akademiske litteraturen, og ikke minst å ta i bruk de omfattende ressursene som er tilgjengelige via Internett, for utdypning og oppdatering.

For å utnytte og ta høyde for Internettets dynamiske karakter har vi derfor laget dette nettsted som følger og utdyper bokens hovedstruktur. I så måte må det ikke oppfattes som noen nettversjon av boken eller noe selvstendig fjernundervisningsopplegg i internasjonale relasjoner. Meningen er å utdype hovedpunktene i boken med ekstramateriale. Dette er i form av lenker til relevant materiale andre steder på web'en, bruk av videoer for å levendiggjøre og eksemplifisere, samt bruk av bokser med ekstramateriale som ikke fikk plass i boken.

I et par tilfeller er det også lagt inn nye selvstendige tema på egne sider. Dette gjelder blant annet miljø og ressursforvaltning, samt kjønn og global musikk. Endelig er det etter hver del lagt inn forklaringer på de nøkkelordene som dukker opp på slutten av hvert kapittel i boken.

Nettstedet følger opp bokens intensjon å være en fagbok som skal gi inntak til og diskutere teoretiske perspektiver på feltet, ikke minst når det gjelder aktuelle problemstillinger i grensegangen mellom statsvitenskapelig, økonomisk og humanistisk forståelse. Vi håper å kunne gi et nytt inntak til å forstå internasjonale relasjoner og de flerfaglige utfordringer disse gir.