Fordypningslitteratur

Utsyn mot internasjonale relasjoner

Hovi, J., & R. Malnes (red.). (2007). Anarki, makt og normer: innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag.
Jackson, R.H. & G. Sørensen (2007). Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford: Oxford University Press.
Smith, S., J. Baylis & P. Owens (2008). The Globalization of world politics: an introduction to international relations. Oxford: Oxford University Press.

1. Internasjonal politikk

Utviklingen av de moderne internasjonale systemet

Knutsen, G.W. (2006). Lange linjer i historien. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Palmer, R., J. Colton & L.S. Kramer (2007). A History of the Modern World. Boston, Mass.: McGraw-Hill.
Lundestad, G. (2010). Øst, vest, nord, sør: hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945. Oslo: Universitetsforlaget.

Tre tradisjonelle tilnærminger

Keohane, R.O. (1986). Neorealism and Its Critics. New York: Columbia University Press.
Knutsen, T.L. (1997). A history of international relations theory. Manchester University Press.
Vasquez, J.A. (red.) (1996). Classics of international relations. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

Den internasjonale orden

Hovi, J. & A. Underdal (2008). Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Ruud, M. & G. Ulfstein (2006). Innføring i folkerett. Oslo: Universitetsforlaget.

Samarbeid og integrasjon på regionalt nivå

Sarastuen, K. & A. Ystad (2005). Hva er EU? Oslo: Universitetsforlaget.
Claes, D.H. & T.E. Førland (2004). Europeisk integrasjon. Oslo: Gyldendal.

2. Global kultur og kommmunikasjon

Generell litteratur på temaet

Giddens, A. (2003). Runaway world. New York: Taylor & Francis.
Steger, M.B. (2003). Globalization: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
Østerud, Ø. (1999). Globaliseringen og nasjonalstaten. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Kulturbaserte perspektiver på en globalisert verden

Eriksen, T.H. (2008). Globalisering: åtte nøkkelbegreper. Oslo: Universitetsforlaget.
Fierke, K.M. & K.E. Jørgensen (red.)(2001). Constructing international relations. New York: M.E. Sharpe.
Harrison, L.E. & S.P. Huntington (red.)(2000). Culture matters. How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books.

Nasjonalisme og multietniske samfunn

Brochmann, G. (2006). Hva er innvandring. Oslo: Universitetsforlaget.
Eriksen, T.H. (red.) (1997). Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug.
Fuglerud, Ø. (2001). Migrasjonsforståelse: flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Medier og kommunikasjon i endring

Johansen, A. (2008). Medier – kultur og samfunn (2. utg.). Bergen: Fagbok  forlaget.
Hannemyr, G. (2005). Hva er internett. Oslo: Universitetsforlaget.
Lippe, B.v.d. (red.). (2006). Medier, politikk og samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, kapittel 8–10, 12–13.

Transnasjonale aktører

Della Porta, D. & S.G. Tarrow (red.) (2004). Transnational protest and global activism. Oxford: Rowman & Littlefield Pub Inc.
Eriksen, T.H. (2006). Kosmopolitikk: en optimistisk politikk for det 21. århundre. Oslo: Cappelen.
Naim, M. (2005). Illicit: How Smugglers, Copycats and Traffickers Are Hijacking the Global Economy. New York: Doubleday.
Townshend, C. (2002). Terrorism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.


3. Internasjonal politisk økonomi

Generelt

Claes, D.H., H. Hveem og B.S. Tranøy (2006). Økonomisk globalisering og politisk styring. Oslo: Universitetsforlaget.
Cohn, T. (2009). Global Political Economy. New York: Pearson Longmann.
Gilpin, R. (2003). Global political economy: understanding the international economic order. Princeton NJ: Princeton University Press.

Økonomisk vekst og internasjonal handel

Austvik, O.G. (2002). Internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Krugman, P. & M. Obstfeld (2009). International Economics. Theory and Policy. Boston MA: Pearson Addison Wesley.
Normann, V. & L. Orvedal (2010). En liten, åpen økonomi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Internasjonale finansmarkeder

Baldwin, R. & C. Wyplosz (2006). The Economics of European Integration. London: McGraw-Hill.
Isachsen, A.J. & G.B. Høidal (2004). Globale penger. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Moffett, M.H., A.I. Stonehill & D.K. Eiteman (2008). Fundamentals of Multinational Finance. Boston: Wesley.The Economics of European Integration.

Internasjonal økonomisk integrasjon

Cini, M. (red.) (2004). European Union Politics. Oxford: Oxford University Press.
Claes, D.H. & Førland, T.E. (2010). EU: mellomstatlig samarbeid og politisk system. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Molle, W. (2006).The economics of European integration: theory, practice, policy. Aldershot: Ashgate.
Veggeland, N. (2005). Europapolitikk, innenrikspolitikk og kommunene. Oslo: Kommuneforlaget.

4. Krig, konflikt og konfliktløsning

Hva er krig, fred og væpnet konflikt?

Østerud, Ø. (2009). Hva er KRIG? Oslo: Universitetsforlaget.
Stockholm International Peace Research Institute (2010). SIPRI Yearbook 2010. Armaments, Disarmament and International Security . Stockholm: SIPRI.

Årsaker til krig og konflikt

Lundestad G. & O. Njølstad (red.). War and Peace in the 20th Century and Beyond. Singapore: World Scientific.
Smith, D. (2004). Trends and causes of armed conflict. The Berghof Handbook for Conflict Transformation. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

Fra krig til fred

Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo: PRIO
Harris, P. & B. Reilly (1998). Democracy and deep-rooted conflict: options for negotiators (Bd. 3). Stockholm: International IDEA.
Jeong, H. (2005). Peacebuilding in postconflict societies: strategy and process. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publ.
Paris, R. (2004). At war’s end: building peace after civil conflict . Cambridge: Cambridge University Press.

Fredsbyggingspaletten

Skaar, E. et al. (red.) (2005). Roads to reconciliation. Lanham, Md.: Lexington Books. (se særlig Gloppens kapittel "Roads to reconciliation: a conceptual framework")
Smith, D. (2004). Towards a strategic framework for peacebuilding: getting their act together (Bd. 1). Oslo: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
Theissen, G. (2004). Supporting Justice, Co-Existence and Reconciliation after Armed Conflict: Strategies for Dealing with the Past. Berghof Handbook for Conflict Transformation.