2. Global kultur og kommunikasjon

Fra boken

Kapittelet tar for seg globalisering og dens konsekvenser for den internasjonale orden og for de nasjonalstatene som hittil har vært de sentrale aktørene innen denne. Særlig legger vi vekt på kultur i videste betydning, som grunnlag for identitet og måter å forstå verden på. Derfor presenteres også sosial konstruktivisme som et fjerde IR-perspektiv som kan bidra til å forstå en globalisert verden.

Vi betoner hvordan globalisering kan forstås som transnasjonal integrasjon, i den betydning at verden veves stadig tettere sammen på kryss og tvers av landegrenser, gjennom migrasjon og nye kommunikasjonsmønster. Den andre siden av globalisering er den fortsatte betydningen av det lokale, men nå i en annen kontekst enn tidligere. Globalisering arter seg ikke likt over alt og kan utløse nye typer konflikter.

Den siste delen tar for seg rollen til såkalte transnasjonale aktører, det være seg multinasjonale selskap, ulike organisasjoner eller illegale nettverk. Avslutningsvis stilles det spørsmål om det er rimelig å snakke om en post-westfalsk orden i lys av endringene som er gjennomgått.