2.6. En globalisert post-westfalsk orden?

Fra boken

Som vist i kapittel 1 betegner den westfalske orden en internasjonal orden dominert av suverene stater og således også en orden med en anarkisk struktur. Betyr globaliseringsprosessene tilstrekkelig store endringer til at det gir mening å snakke om en kvalitativt ny, post-Westfalsk orden?

I en globalisert verdensorden vil i tilfelle de sentrale aktørene være transnasjonale og det enkelte individ sin identitet knyttet fellesskap over landegrensene. Enden på skalaen er dermed ett verdenssamfunn (World Society) hvor alle identifiserer seg som verdensborgere og del av det samme kosmopolitiske fellesskapet. Dermed bør det også etableres en form for felles, overordnet politisk styre (World Government). 

Fra debatten om nasjonalstat og globalisering

David Held om kosmopolitikk og global styring

Den britiske professoren David Held er en av de sentrale talsmenn for Global Governance som nødvendig for å håndtere de nye utfordringene verden står over. Du kan se en kort merknad fra ham under.

Om det globale sivilsamfunn

Paddy Ashdown: The global power shift

I dette foredraget hevder Ashdown vi lever i et historisk øyeblikk der den globale maktfordelingen er i ferd med å endres dramatisk og roper på nye styringsformer.