2.2.3. Kultur som kilde til global konflikt

Fra boken

Hva Fukuyama og andre liberale globaliseringsoptimister synes å ha underbetont er motstandskraften til andre kulturer og koblingen mellom kultur og maktutøvelse. Antakelsen om at vestlig liberalisme ville vinne simpelthen i kraft av å være til beste for alle holdt ikke stikk.

Realister – og mange ikke-vestlige ledere  – har for så vidt også advart mot liberale idealer i internasjonal politikk, enten fordi det leder til naiv og forfeilet politikk eller fordi det kan brukes kynisk for å legitimere intervensjon overfor stater.

Andre har i tillegg vist til visse kulturelle identiteters bemerkelsesverdige overlevelseskraft, også under presset fra skiftende vestlige ideologier. Gjennom tesen om The Clash of Civilizations, eller sivilisasjonenes sammenstøt, var den veletablerte amerikanske statsviteren Samuel Huntington (1927-2008) tidlig ute med å advare mot kulturbaserte konflikter i en globalisert verden dominert av vestlig, liberal kultur.

Huntington hos Charlie Rose

I et amerikansk talkshow i 1997 slapp Huntington til for å forklare allmenheten hva som var hovedinnholdet i hans tese. Det sier litt om hvor mye oppmerksomhet han vakte at han var plassert før John Cleese og Lauren Bacall i showet.


Kritikken mot Huntington

Huntington kan dermed lett bli oppfattet som en ny slags kald kriger i kulturgevanter. Da er det verdt å peke på at han selv mante til forsiktighet fra Vestens side og gi anerkjennelse av andre sivilisasjoners likeverdighet. Viktigere er nok kritikken av den kulturbaserte stereotypifiseringen av mennesker ut fra sivilisasjonstilhørighet, bl.a framført av den palestinsk-amerikanske professor Edward Said (E. W Said, 2008). Se under i forelesningen The Myth of 'The Clash of Civilzations en knallhard kritikk av Huntington.


I denne todelte forelesningen har professor Peter Katzenstein en særdeles grundig kritikk av Huntington-tesen.


Mer fra debatten rundt Huntingtons Clash of Civilizations


9/11 sett ut fra et sivilisasjonskonflikt-perspektiv

En interessant dokumentar fra Al Jazeera som analyser utviklingen etter 9/11 ut fra Huntington.