Nøkkelord

Nedenfor kan du bla deg gjennom 20 viktige nøkkelbegrep fra global kultur og kommunikasjon. Begrepet først og forklaringen etterpå. Under denne finner du det samme i tekstformat.Nøkkelord Kort forklaring

Fiendebilder Fiendebilde er en forestilling om noen andre utenfor eget fellesskap, det være seg andre etniske grupper eller stater truer din egen sikkerhet

Forestilte fellesskap Et forestilt fellesskap består av en gruppe mennesker hvorav bare noen få vil møte hverandre ansikt til ansikt. Like fullt har deltakerne i gruppen en oppfatning om at de har en fellesbakgrunn og inngår i et skjebnefellesskap som binder dem sammen i framtiden.

Global landsby Den globale landsby som begrep viste til hvordan moderne massemedier og TV spesielt brakte nyheter og reportasjer fra den store verden direkte inn i stuen til vanlige mennesker. Mediene skapte inntrykk av en umiddelbar virkelighet som om den skulle være lokalisert i ens eget nabolag. Verden var ikke lenger noe fjernt og noe en kunne forholde seg likegyldig til.

Globalisering Globalisering innebære både integrasjon – at verden knyttes
sammen som en helhet på tvers av statsgrensene – og fragmentering. Fragmentering skjer ved at de samme prosessene innebærer at nasjonalstatene som har vært byggesteinene i den etablerte internasjonale orden og rammen for enkeltmenneskers tilværelse, settes under press. Globalisering har to sider som henger nøye sammen. Den første er rent fysiske eller materielle bevegelser over landegrensene, bestående av kapital og mennesker. Den andre siden av globaliseringen er det kommunikasjonsmessige grunnlaget for samhandling og bevegelse på tvers av grensene. Effektene er en akselerering av den materielle globaliseringen, men også en globalisering løsrevet fra fysisk bevegelse av varer og mennesker.

Glokalisering Glokalisering fanger opp samspillet mellom det globale og det lokale For det første vil globale fenomener som fotball, musikkstiler og matretter eller måter å organisere politikk og økonomi på ha et lokalt opphav, selv om den globale formen gjerne er mer standardisert. I neste steg vil det globale igjen tilpasses nasjonale og lokale særegenheter, i form, innhold eller ved å tillegges ny mening.

Historiens slutt Historiens slutt som tese viste til at verden hittil var drevet fram av oppgjør mellom aktører med rivaliserende ideologier. Men ved den kalde krigens slutt hadde liberalismen endelig triumfert, som rettesnor for hvordan organisere økonomien via markedsmekanismen og politikken via det representative demokratiet.Det vi så var ikke ideologienes død, men snarere at det nå ikke var noen bety-
delige motstandere igjen for liberalismen.

Identitet Identitet er for hvert enkelt menneske svaret på spørsmålet hvem en egentlig er, og dermed hvilke sosiale fellesskap en er en del av. Med felles identitet dannes dermed et kollektivt vi/ oss, og dermed noen mer eller mindre tydelige andre med tilskrevne identiteter
som venner eller fiender.

Integrering Integrering innebærer at innvandrere aksepterer den gjeldende forfatning og de gjeldende lover, samt lærer seg det språk og de koder som ellers er nødvendig for å delta i det kommunikative fellesskapet. Det trenger for så vidt ikke innebære assimilasjon
hvor en nærmest blir lik den etablerte befolkningen på alle måter. Integrering handler om lojalitet til og vilje til deltakelse i et nytt samfunn.
Kommunikasjon Kommunikasjon er enhver atferd som oppfattes av en annen person – og mediert betyr at den formidles indirekte via medier som skrift, telegraf, telefon, radio, TV, film og Internett. Kommunikasjon trenger ikke være noen bevisst prosess, hvor en avsender handler for å
formidle noe til bestemte mottakere.

Kultur Kultur i en vid samfunnsvitenskapelig betydning viser for det første til de stabile verdier og normer som skaper en ramme for hva man selv
og andre oppfatter som riktig og gal atferd. For det andre inneholder kultur koder som gjør at mennesker i en gruppe er i stand til å kommunisere på en forståelig måte. Det tredje elementet er at kultur
markerer grenser i forhold til andre eller fremmede som ikke er del av felleskapet, gjerne supplert med oppfatninger om hvordan en skal
orholde seg til fremmede, og av hvordan de andre er.

Kulturimperialisme Kulturimperialisme viser til de ujevne maktrelasjonene i kontrollen over massemediene og og hvordan det bidrar til å svekke lokale kulturer.

Migrasjon Migrasjon betegner flytting innenfor eller over statsgrensene, med et visst minimum av varighet.

Nasjon og nasjonalisme Nasjonen er et forestilt fellesskap mellom mennesker, basert på en oppfatning om at de har en felles bakgrunn og inngår i et skjebnefellesskap som binder dem sammen i framtiden. Nasjonalisme er dyrkingen av dette felleskapet, gjerne i form av politisk nasjonalisme hvor det kreves selvstyre for nasjonen.

Nettverkssamfunnet Nettverkssamfunnet er et globalt samfunn hvor de viktige strukturene og aktivitetene er organisert rundt elektronisk formidlede informasjonsnettverk.

NGO-er og TNC-er NGO'er er ikke-statlige frivillige organisasjoner og bevegelser, mens TNC'er er transnasjonale selskap med virksomhet spredd over flere land.

Post-westfalsk orden Post-Westfalsk orden viser til oppfatningen om at det internasjonale systemet har endret seg grunnleggende, ved at statene er svekket som aktører på den internasjonale arena.

Sivilisasjonskonflikt Sivilisasjonskonflikt viser at de viktigste sammenstøtene vil være identitetsbaserte og globale, ut fra tilhørighet til sivilisasjon, om betegner det høyest mulige nivået for kulturelt baserte fellesskap. Konfliktene vil være mellom stater på forskjellig side av sivilisasjonsgrensene, eller innen stater dersom grensene krysser stater.

Sosial konstruktivisme Den sosiale konstruktivismens grunnleggende idé er mennesker gir verden og sine handlinger mening ut fra ideer og erfaringer, som er høyst varierende både i tid og rom. Disse skapes, gjenskapes og endres gjennom sosial samhandling, slik at den objektive virkeligheten i realiteten er subjektiv og høyst foranderlig. Innenfor det internasjonale systemet kan da for eksempel også stater lære seg tillit overfor hverandre.

Transnasjonale aktører Transnasjonale aktører er ikke-statlige grupper som opererer over landegrensene.

TerrorismeTerrorisme ble opprinnelig brukt om myndighetenes voldsbruk mot
egne borgere etter den franske revolusjonen i 1789. I dag benyttes det om ikke-statlige gruppers ulovlige bruk av vold – eller trusselen om det – ut fra politiske motiver.