Fra boken

Globaliseringsprosessene innebærer at nasjonalstatenes rolle som de sentrale aktørene utfordres, delvis fordi nye identiteter gjør seg gjeldende og delvis på grunn av endringer i kommunikasjonsmønstrene. Verden som politisk arena blir i mindre grad en ren internasjonal arena.

Å trekke inn transnasjonale aktører i analysen innebærer for det første en antakelse om at det er andre grupper enn stater som er i stand til å utøve betydelig politisk innflytelse. For det andre kan aktører i betydelig grad unndrar seg den politiske kontroll som tradisjonelt har vært utøvd av stater, enkeltvis eller via ulike regimer.

NGO'er som transnasjonal aktører

NGO er en forkortelse for Non-Governmental Organizations, med andre ord ikke-statlige organisasjoner. De er transnasjonale når de driver aktivt arbeid i andre land, gjerne i direkte samarbeid med det sivile samfunn lokalt. Under kan du se en kort video hvor Greenpeace viser hvordan de arbeider i Kongo.


9/11 - Transnasjonal terrorisme

Terrororganisasjoner som opererer på tvers av landegrensene er i prinsippet også NGO'er, selv om begrepet ikke brukes om disse. NGO-begrepet forbeholdes organisasjoner som opererer lovlig og ikke-voldelig.

Kanskje det mest dramatiske eksempelet på transnasjonal terrorisme er terrorangrepet på USA 11. september 2001. I intervjuet under kan du se Jonas Gahr Støre diskutere hendelsen noen år etter.