2.5.1. Multinasjonale selskaper

Fra boken

Selskapers multinasjonale virksomhet har utgjort en sentral del av globaliseringsprosessene og representerer en dobbel utfordring for enkeltstatene og kollektivet av stater som inngår i den internasjonale orden.

På den ene siden betraktes internasjonal markedsliberalisme i dag hovedsakelig som et kollektivt, vekstfremmende gode og den enkelte stat ønsker å tiltrekke seg mest mulig av de globale kapitalstrømmene. På den andre siden utfordrer de statenes etablerte, territorielt avgrensede jurisdiksjonsmyndighet som ofte er lite tilpasset transnasjonal virksomhet.

Jurisdiksjon: Statens rekkevidde

Å kunne gjennomføre eller true med utflytting, alternativt gi løfter om tilflytting, betyr at maktrelasjonene endres til selskapenes fordel. Den enkelte stat vil da føle seg fristet til å lempe på reguleringer for å trekke til seg investering fra multinasjonale selskap, eller for å hindre at de flagger ut. I den grad stater fristes til stadig å underby hverandre har mange fryktet at dette skal lede til en global race to the bottom, hvor ingen egentlig vinner.

BBC - Panorama om Liechtenstein som skatteparadis