1. Internasjonal politikk

Internasjonal politikk omtales i denne delen i en klassisk betydning, ved å se på forholdene mellom stater og på politikk som ivaretakelse av gitte interesser. Vi forholder oss til det internasjonale systemet som et system av stater i samarbeid og konflikt, på grunnlag av varierende interesser og makt.

Her gis først en kort historisk gjennomgang av utviklingen av det internasjonale systemet, med vekt på de sikkerhetspolitiske aspektene. Deretter gjennomgås hva som kan betegnes som de tradisjonelle tilnærmingene til internasjonal politikk, henholdsvis realisme, liberalisme og marxisme.

I delen om den internasjonale orden tar vi for oss mer konkret hvordan det internasjonale systemet er organisert. De grunnleggende spillereglene blir skissert under Folkeretten, mens mer spesialiserte regimer, inklusive regimer for kollektiv sikkerhet, gjennomgås deretter.

Samarbeid og integrasjon på regionalt nivå og spesielt europeisk integrasjon tas opp i forlengelsen av dette, helt til slutt i denne delen.