3. Internasjonal politisk økonomi

I denne delen finner du utdypende materiale på samspillet mellom internasjonale økonomiske og politiske faktorer, mekanismer og aktører.

Først gis et riss av utviklingen av internasjonal handel og økonomisk integrasjon de siste 200 årene. Dernest ser vi på perspektiver for økonomisk internasjonalisering og teorier for internasjonal handel og økonomisk vekst. Inntekts- og omfordelingsvirkninger av internasjonal handel og hvordan den påvirker, og påvirkes av, nasjonal politikk, diskuteres. Ulike perspektiver på og oppfatninger om økonomisk aktivitet og samhandling og hvordan de kan føre til ulike syn på hvordan den internasjonale økonomien fungerer og bør fungere, tas opp.

Sentralt i seksjonen om internasjonale finansmarkeder står nasjonalstaten og hvordan den kan tilpasse sin makroøkonomiske politikk til internasjonale valutamarkeder. Det fokuseres på hvordan en stat kan velge mellom ulike former for valutaregimer, og hvordan det påvirker handlefriheten i utformingen av makroøkonomisk politikk. Det gis også eksempler og ressursert på hvordan det internasjonale finansielle systemet fungerer.

Den siste seksjonen inneholder materiale om internasjonal økonomisk integrasjon, med spesielt fokus på Europa.