3.2.2. Teorier for internasjonal handel

Alle som vinnere

Argumentasjonen for sammenhengen mellom økonomisk vekst og internasjonal handel bygger på den liberalistiske pluss-sum-forståelsen av økonomisk samkvem mellom land. Et kjernepunkt i teorier for internasjonal handel er at et land gjennom spesialisering og handel produserer færre vare- og tjenestetyper enn det forbruker. Internasjonal handel er viktig for alle land for å få tilgang til varer og tjenester de selv ikke har eller produserer til høye kostnader, og for å få tilgang til markeder for avsetning av de varer de produserer.

Milton Friedman The Pencil & Free Markets

Det komparative fotrtinn

Ricardos teori om komparative (relative) fortrinn er fortsatt det viktigste bidraget til forståelsen av fordelene ved internasjonal handel. Har landet absolutt fortrinn (er mest «effektivt») i flere produksjonsprosesser, vil det finne det komparative fortrinnet der det absolutte fortrinnet er størst. Et fortrinn som er oppnådd på ett tidspunkt, vil ikke nødvendigvis vare evig. Vinnerne i internasjonal handel variert sterkt over tid. Hvor fordelaktig internasjonal handel oppfattes å være, avhenger av vilje og mulighet til å omstilling. Omstilling i produksjonen vil kunne dra med seg betydelige kostnader i form av produksjonsnedgang, arbeidsløshet og ledige ressurser. Sterke interessekonflikter kunne oppstå mellom aktører innen henholdsvis importkonkurrerende og eksportkonkurrerende virksomhet.

Global Exchange: Free Trade & Protection