4. Krig, konflikt og konfliktløsning

Her finner du supplerende materiale om problemstillinger knyttet til internasjonalt freds- og konflikløsningsarbeid. For det første tar vi opp begrepene krig, konflikt og fred, samt hvordan utviklingen av kriger og væpnede konflikter har vært i de siste årene.

Dernest presenteres opp materiale om mulige forklaringer på krig – og spesifikt de interne kriger som har vært dominerende etter 1990. Her vektlegges også koblingen til fenomenet mislykkede stater som etter hvert har fått stor oppmerksomhet.

For det tredje gjennomgås hvordan det internasjonale samfunnet – blant annet via FN – har pålagt seg langt større ambisjoner som aktiv fredsskaper, også via bistand eller intervensjon i interne kriger. Dessuten gis en gjennomgang av de ulike virkemidlene som er til rådighet.

Det siste elementet er en framstilling av det vanskelige fredsbyggingsarbeidet som følger etter at den åpne krigen eller væpnete konflikten er avsluttet. I stor grad dreier det seg her om de samme prosessene som vi kjenner fra stats- og nasjonsbygging, men nå under sterkt press på grunn av kortsiktig tidsperspektiv og den nære bakgrunnen i voldelig konflikt.