3. Noen nøkkelbegreper i internasjonale relasjoner

Om denne delen

Denne delen tar opp noen begreper som er sentrale i analysen av internasjonale relasjoner. En del av dem er allmenne for samfunnsvitenskapen, men gis gjerne en mer spesialisert betydning på vårt område. Andre er mer særpregede for IR.

Først gis det en generell introduksjon til de litt diffuse begrepene aktør og struktur som står sentralt i all samfunnsvitenskapelig analyse. Dernest tar vi for oss den konkrete anvendelsen av disse i IR, ved bruken av anarki som det grunnleggende strukturelle trekket ved det internasjonale systemet. Dette er tett koblet til det neste: suverene stater som grunnleggende aktører i systemet. Men det er også helt sentralt her å trekke inn maktbegrepet, for å forstå både hvorfor stater handler slik de gjør, og hvordan de evner å forsvare sine interesser.

Til sist er det nødvendig å introdusere leseren for enkelte begreper som står i et kritisk forhold til de mer tradisjonelle begrepene. Disse er først og fremst knyttet til globalisering og de tvetydige trendene ved globalisering som fanges opp gjennom fragmentering på den ene siden og integrasjon på den andre siden.