3.2. Stater, suverenitet og anarki

Et system av suverene stater?

Begrepet internasjonalt refererer til verden som et system av suverene stater. Staten representerer en bestemt form for mellommenneskelig organisering, blant mange andre. En stat som ikke er i stand til effektiv regulering eller å utøve voldsmonopolet, representerer en rent formell konstruksjon som eksisterer bare på papiret  eller kartet. Effektiv regulering forutsetter at myndighetene har indre og ytre suverenitet.
  • Fredsslutningen i Westfalen i 1648 regnes gjerne som gjennombruddet for normen om staters suverenitet
  • Les seksjonen om Sovereignty i Stanford Encyclopedia of Philosphy
  • Staters vern mot krenkelse av egen suverenitet står også helt sentralt i FN-pakten, særlig i artikkel 2(4) og 2(7).
  • Stater som har ute av stand til å utøve suverenitet benevnes nå som mislykkede stater. Disse samles opp i en årlig oversikt av magasinet Foreign Policy.
Bruken av anarki for å betegne strukturen i det internasjonale systemet følger nærmest definitorisk av premisset at suverene stater er de facto den dominerende typen kollektiv aktør innenfor internasjonale relasjoner, og det prinsipielt ikke er noen myndighet overordnet statene.

Krasner om suverenitet

Stephen Krasner tar i denne samtalen med Harry Kreisler for seg suverenitetsbegrepet. Transkripsjonen finner du her og sjekk særlig delene om Sovereignity og Beyond Sovereignity.