3.3. Makt og maktutøvelse

Hva er makt?

Makt er et vanskelig og tvetydig begrep, men de fleste har en intuitiv oppfatning av hva det er. Se gjennom videoen under og noter deg variasjonene i oppfatningene.


Makt i det internasjonale systemet

Max Weber viste i sin klassiske definisjon til makt som en aktørs evne til å få gjennomført sin vilje selv om andre aktører skulle gjøre motstand. Fordelingen av makt mellom aktørene utgjør et strukturelt trekk ved sosiale systemer, også det internasjonale systemet. Maktstrukturen beskrives enklest ut fra antallet stater med betydelig makt og balansen mellom dem, variererende fra det unipolare til det multipolare, via det bipolare. Multilateralisme som strategi viser til at stater tar gjensidig hensyn til hverandres interesser i sin atferd.

R. Nicholas Burns, tidligere statssekretær i amerikansk UD vurderer maktfordeling og strategi

Grunnlaget for makt

Grunnlaget for makt vil variere - og de analytiske antakelsen av hva de er. Særlig for realister, som betoner konflikt og fravær av normer, er hard makt avgjørende. Spesielt innenfor internasjonal økonomi vil maktens grunnlag være ressursene den ene parten kontrollerer, og den andre partens avhengighet av de samme ressursene. Maktrelasjonen uttrykker seg dermed som kompleks gjensidig avhengighet, slik særlig den ny-liberale retningen peker på.

Innenfor IR-teori har Joseph Nye fanget atskillig av dette spennet i maktbegrepet ved sitt skille mellom hard og myk makt. Under ser du et lengre intervju hvor han utdyper sine synspunkt.